Ryggundersøkelse på Fransk Bulldog

Avd Fransk avsluttet i 2011 prosjektet «Fransk Bulldog Rygg mot 2010». Totalt ble ryggene på 29 Franske Bulldoger den gang røntgenundersøkt og analysert for abnormaliteter på ryggvirvlene. Det ble i samme prosjekt skilt mellom de hunder som hadde eller hadde hatt et ryggproblem på tidspunktet de ble røntgenundersøkt og de som hadde vært kliniske friske fram til dette tidspunktet. Resultatet fra nevnte prosjekt er oppsummert i figurene nedenfor. Figur 1 viser resultatet for hunder som hadde/hadde hatt et ryggproblem, mens Figur 2 viser tilsvarende for klinisk friske hunder. Ideelt burde vi hatt en oppfølging/oppdatering av det tidligere prosjektet. Dette er dessverre ikke mulig da nevnte prosjekt var annonymt med hensyn på hvilke hunder som deltok. Det er derfor ikke mulig å oppdatere figurene hvis noen av de «friske» hundene på et senere tidspunkt har fått stadfestet en rygglidelse.

Avd Fransk ønsker nå å starte en videreføring av det forrige prosjektet ved å invitere eiere av fransk bulldoger til å røntgenundersøke ryggene på sine hunder, samt å få bildene analysert med hensyn på abnormaliteter på ryggvirvlene.

Det er intensjonen å benytte samme fremgangsmåte og figurer som sist, ved å «fordele» hundene i tilsvarende figur 1 og figur 2 avhengig av om de har/har hatt et ryggproblem eller ikke. Vi ønsker imidlertid denne gang å få en tilbakemelding fra de eierene som deltar om noen hunder som var klinisk friske fram til undersøkelsen, får stadfestet en «rygglidelse» på et senere tidspunkt. Hvis så skjer, flyttes vedkomne hund fra figur 1 til figur 2. Figurene vil således bli kontinuerlig oppdatert.

Blanke felt betyr at ingen av de undersøkte hundene hadde noen av de fire typer abnormaliteter på disse virvlene. Tallen som vises reflekterer hvor mange funn av abnormaliteter som ble gjort på de aktuelle virvlene.

Vi oppdaterer jevnlig statistikken vår etter hvert som resultatene kommer inn.

Klikk her eller på bildet for en oppdatert oversikt. (sist oppdatert august 2017).

Mål med undersøkelsen

Det er et mål at resultatene skal bli et hjelpemiddel for oppdrettere ved utvelgelse av avlsdyr.

Med dette mener vi at om en hund har fått stadfestet en abnormalitet av typen Hemivertebra i Thorakal 11 og/eller 12, så bør kanskje eieren tenke seg om før hunden går i avl. Hvis eieren allikevel bestemmer seg for å benytte hunden i avl, så bør han forsøke å finne en partner som er fri for abnormaliter av samme type i samme området.

NB! Dette er kun ment som et eksempel på hvordan figurene ideelt sett kan bli benyttet en gang i fremtiden. På det nåværende stadium er de imidlertid basert på et alt for lite grunnlag.

Det vil nok være mange som vil mene at vi er alt for optimistiske i hva vi vil kunne få ut av et slikt prosjekt og det er fullt mulig at de får rett, men vi er innstilt på å gjøre et forsøk. Vi vil selvsagt regelmessig gjøre opp en status og evntuelt avslutte prosjektet hvis det viser seg ikke å føre fram slik vi hadde håpet eller hvis vi går tom for midler.

 

Praktisk gjennomføring

Det er avdeling Fransk sin intensjon å bidra økonomisk til de eiere som vil være med i undersøkelsen. Avdelingen fikk for noen år tilbake kr 50000 fra Olav Kroppan, hvis ønske var at disse skulle øremerkes helsetiltak hos Fransk Bulldog. Avdeling Fransk vil derfor bidra med en refusjon på inntil kr 1000 pr hund til eiere som røntgenundersøker sine hunder og sender resultatene og bildene til klubben.

De eiere som ønsker å delta, må ta kontakt med klubben på forhånd ved å sende en email til olibilu@gmail.com hvor det oppgis hvilke hund(er) vedkomne ønsker å delta med. Vedkomne vil så få tilsendt et nummerert skjema (pr hund) for utfylling. Det samme skjema vil også innholde en tidsfrist for når skjema/bilder/veterinær kvittering etc må være klubben i hende for at NBK skal utbetale refusjonen. Dette gjøres for at klubben skal kunne ha kontroll på kostnadene som påløper. Vi vil også trenge kontonummer/ adresse for hvor refusjonen skal overføres.

Fremgangsmåten vil ellers bli den samme nå som sist, med det unntak at veterinæren som tar bildene må gjøre en tolkning av bildene og fylle ut skjemaet. Bildene, utfylt skjema og kvittering fra veterinæren sendes så til klubben. Klubben vil så refundere inntil kr 1000 til de eiere ønsker det. Eierene forbinder seg videre til å informere klubben hvis klinisk friske hunder på et senere tidspunkt i livet skulle få et ryggproblem. Dette for at vi skal kunne få «flyttet» hunder fra figur 2 til figur 1.

De to figurene planlegges å bli holdt kontinuerlig oppdatert på klubbens webside og i Bulletinen.

NB! Ingen enkelthunders resultater vil bli gjort tilgjenglig fra klubben sin side. Det anbefales derfor at den enkelte eier selv beholder en kopi av skjemaet før det sendes inn.

Denne undersøkelsen er åpen for alle franske bulldoger og ikke bare de som er tenkt brukt i avl.

Før du kontakter klubben anbefales det at du tar kontakt med din veterinær får å få vite pris på undersøkelsen. Det er fire bilder som må taes er vist på neste side. Har du spørsmål er det bare å sende en mail til olibilu@gmail.com.