NBKs etiske regler – revidert og oppdatert på årsmøte 06.08.2021:

Etiske grunnregler for hundehold, avl og oppdrett av engelsk og fransk bulldog

 1. Bulldogeiere skal behandle og ivareta sine hunder på best mulig måte slik at hundeholdet ikke er til sjenanse for noen.
 2. Engelsk og fransk bulldog er selskaps og familiehunder og skal ha sin faste bopel sammen med familien og ikke i et utendørs kennelanlegg.
 3. Det skal kun avles på bulldoger som er fysisk og mentalt skikket til dette. Enhver oppdretter bør drive sitt oppdrett med nødvendige kunnskaper mht. raselinjer og rasebeskrivelse. Det skal ikke avles tettere enn det som tilsvarer parring mellom fetter og kusine, dvs en innavlsgrad på 6.25%1. Styret vil til enhver tid legge NKK´s Dogweb til grunn med hensyn til hvem som er eiere av avlshundene. Ved bruk av eventuell disposisjonserklæring som fritar de på DOGWEB angitte eiere for noen delaktighet i et kull, skal kopi av signert disposisjonserklæring være klubben ihende SENEST på parringstidspunktet.
 4. Hunder som benyttes i avl skal på parringstidspunktet være utstilt på en offisiell utstilling og bør ha oppnådd en premiegrad CK, men skal som et minimum ha fått en Very Good.
 5. En tispe skal ikke pares før tidligst ved fylte 20 måneder. Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal den ha minst ett års pause før neste valpekull fødes. Dersom keisersnitt blir påkrevd i fødselsforløpet, skal det alltid gå minst et år før neste valpekull fødes. Dette gjelder også om alle valper skulle være dødfødte eller død før registrering.
 6. En tispe som har hatt to keisersnitt skal tas ut av avl. Dette gjelder også om alle valper skulle være dødfødte eller død før registrering. Hvis en tispe har hatt et keisersnitt bør oppdretter vurdere om tispen skal tas ut av avl.
 7. En tispe som er eldre enn 4 år når et første valpekull planlegges, bør gjennomgå en grundig veterinær sjekk før en eventuell parring finner sted.
 8. Matador avl må unngås. Ingen engelsk bulldog hannhund inkludert bruk av frossen sæd, bør2i løpet av en 3-års periode3 ha mer enn 20 avkom etter seg. Ingen fransk bulldog hannhund inkludert bruk av frossen sæd bør2 i løpet av en 3-års periode3 ha mer enn 35 avkom etter seg.
 9. Ved salg/overlatelse av hund, må man være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede han/henne både generelt som hundeeier og spesielle forhold som gjelder bulldogen. Valper bør ikke leveres før de er 8 uker. Punkt 2 over bør være på sjekklisten når en mulig valpekjøper vurderes.
 10. Ved alt salg eller overlatelse av hund bør det benytte skriftlige avtaler som er underskrevet og levert begge parter. Ved salg eller overlatelse av valp bør det vedlegges veterinærattest som ikke er eldre enn 1 uke.
 11. Det skal kun avles på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klubb eller i registre godkjent av NKK. Oppdretter skal ved salg av valper, snarest mulig registrere valpene i Norsk Kennel Klubb og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til avtale.
 12. Oppdretter skal ikke overlate valp med skade og/eller sykdom til kjøper uten at det er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet og at det er angitt i kjøpsavtalen.
 13. Oppdretter skal ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser, gjøre kjøper uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold, osv.).
 14. Oppdretter skal for hvert kull fylle ut skjemaet «Egenmeldingsskjema for valpekull» og sende det til klubben seinest innen valpene er 10 uker gamle. Det er et krav om at valper veies ved fødselen og at fødselsvektene inkluderes på «Egenmeldingsskjema for valpekull».
 15. Krav til kneleddsundersøkelse, gjeldene både for Engelsk og Fransk bulldog.
Generelt gjelder at alle hunder som benyttes i avl skal ha kjent kneleddsstatus på paringstidspunktet, dette gjelder både for norskeide og utenlandskeide hunder. Eneste unntak til dette kravet er ved bruk av frossen sæd fra døde hunder som døde før 26 august 2013 og for fremtiden fra døde utenlandskeide hunder hvor vedkomne land ikke hadde krav om patella attest på det tidspunkt hunden døde. Hvis en av hundene som skal pares har Grad 1 på ett eller begge ben, så skal partneren ha Grad 0.
Hunder med Grad 2 eller høyere på ett eller begge ben skal ikke benyttes i avl. Resultatet av patella status skal være klubben i hende senest innen valpene er 10 uker gamle. Undersøkelsen skal ikke foretas før foreldredyrene er minimum 12 måneder gammel. NB! Fra 01.07.17 er det et krav om at begge foreldre dyrenes patella status SKAL være registrert i dogweb.
 16. Krav til hjerteauskultasjon (gjelder kun Engelsk Bulldog). Alle hunder som benyttes i avl skal på paringstidspunktet ha kjent hjerteauskultasjon som på paringstidspunktet ikke er eldre enn 24 måneder og første sjekk skal ikke foretas før hunden er minst 12 måneder gammel. Hunder som har GRAD 3 eller høyere skal ikke benyttes i avl. Hunder med GRAD 1 eller GRAD 2 kan benyttes i avl, men kun hvis partneren har GRAD 0. Hunder med grad 2 skal ha utvidet hjerteattest fra spesialist for godkjenning til bruk i avl. Frossen sperm brukt på GRAD 0 tispe unntas regelen. Ved undersøkelsen kan NBK’s skjema ”Hjerteauskultasjon” benyttes og resultatet av undersøkelsen skal være klubben i hende senest innen valpene er 10 uker gamle (Se begrunnelse i Bekjentgjøring på web). Punkt 16 ble enstemmig vedtatt på årsmøtet på Bø 24.05.2019.
  Tilleggstekst i punkt 16:  Hjerte attest ifm BOAS gradering er godkjent, så sant det er krysset av normal på skjemaet. 
 17. Røntging av rygg (gjelder kun Fransk Bulldog). Det anbefales at oppdrettere og hannhundeiere bør røntge ryggene på sine franske bulldoger før de brukes i avl. De bilder som er definert i avdeling Fransk sitt ryggprosjekt bør tas og disse bør tolkes i henhold til hva som er definert i nevnte ryggprosjekt. Oppdretter bør unngå og kombinerer avlsdyr som har samme type defekter/ab normaliteter i sammen område i ryggsøylen. Det anbefales videre at oppdrettere/hannhundeiere sender inn resultatene til klubben slik at tabellen som benyttes i ryggprosjektet kan oppdateres kontinuerlig.
 18. Krav om kjent urinsteinstatus- HUU DNA test (gjelder engelsk bulldog). For hunder som skal brukes i avl skal urinsteinstatus være kjent. HUU DNA test fra Laboklin eller ett av NKK sine godkjente laboratorier skal benyttes. Testen kan tas fra valp er avdiet fra sin mor, tidligst 6 uker men den MÅ være chipet. Resultatet av testen SKAL foreligge før parring finner sted. Hund med status Bærer (Carrier) eller Rammet (Affected) skal kun pares med status Fri (Clear). Ved bruk av utenlandske hannhunder er det også krav til kjent status hvis ikke tispa har status Fri (Clear) Ved bruk av frossen norsk sæd nedfryst etter 01.01.2016 er det krav om kjent status. Resultatet av testen skal være klubben i hende senest da valpene er 10 uker gamle. NB! Fra 01.07.17 krever NKK at begge foreldredyrenes HUU status SKAL være registrert i dogweb for å få registrert valper (gjelder engelsk bulldog). 
 19. Det er krav om kjent BOAS status på alle avlsdyr ved parringstidspunktet. Unntak vil være bruk av hannhunder fra land hvor BOAS test ikke er innført under forutsetning av at tispa har grad 0 eller grad 1. Bruk av frossen sæd fra døde hunder vil også være unntak når tispa har grad 0 eller grad 1. Videre skal det være et krav om at hvis et av avlsdyrene har BOAS grad 2 skal makker ha grad 0 eller grad 1. BOAS grad 3 skal ikke brukes i avl.NB: Hvis avlsdyr med BOAS 3 blir brukt i avl, vil NKK pr i dag sette avlssperre på avkom ved registrering.
 20. DNA-test for Cystinuria (gjelder kun engelsk) Hunder som benyttes i avl bør ha kjent status.

Disse grunnregler skal være oppfylt om man ønsker å stå på klubbens oppdretterliste eller formidle valper gjennom klubbens webside.

Skal man delta i konkurransen om årets mestvinnende bulldog, oppdretter eller veteran, må man stå som medlem i slutten av året. Poeng beregnes fra den datoen du melder deg inn. Melder man seg ut i løpet av året, bortfaller alle poeng for hund og oppdretter. Ellers er medlemskap i NBK en selvfølge for å få formidlet valper. Hunder kan ikke opparbeide poeng i kampen om årets mestvinnende hannhund, tispe, veteran eller oppdretter i perioden fra valpene er 10 uker til papirene er klubben i hende.

1En 6 generasjons stamtavle skal legges til grunn ved beregningen. For importer brukes de stamtavleopplysningene som måtte være tilgjengelige i 4-6 generasjons leddene.

2Med bruken av «bør» menes at om en hannhund har 19 eller færre avkom i den aktuelle 3-årsperiode så er det akseptabelt at hunden benyttes i ytterligere et kull selv om dette kan medføre at den får mer enn hhv 20 (EB) og 35 (FB) avkom etter seg i den aktuelle 3-årsperiode

3En «årsperiode» er definert fra 1/1 – 31/12, dvs hvis eksisterende år er 2013 så vil den aktuelle 3-årsperiode være fra og med 1/1-2011 til og med 31/12-2013.