NKKs og NBKs lover og regler må følges for å kunne delta på klubbens mestvinnerlister og for å stå oppført på NBKs hjemmeside under oppdrettere og annonsere kull/valper – revidert i årsmøtet den 13. mai 2022:

                                  NBKs Etiske Retningslinjer      

 

Dyrevelferdsloven § 25. Avl

Dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber skal gjennom avl fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:

a.  

endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg,

b. reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c. vekker allmenne etiske reaksjoner.

 

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.

Kongen kan gi forskrift om avl i samsvar med prinsippene i denne paragrafen, også om avlsvirksomhet i avlsorganisasjoner og raseklubber.

 1. Bulldog-eiere skal behandle og ivareta sine hunder på best mulig måte slik at hundeholdet ikke er til sjenanse for noen.
 2. Engelsk og fransk bulldog er selskaps og familiehunder og skal ha sin faste bopel sammen med familien og ikke i et utendørs kennelanlegg.
 3. Det skal kun avles på friske bulldog’er som er fysisk og mentalt skikket til dette. Enhver oppdretter bør drive sitt oppdrett med nødvendige kunnskaper mht. raselinjer og rasebeskrivelse.
 4. Det skal ikke avles tettere enn det som tilsvarer parring mellom fetter og kusine, dvs en innavlsgrad på 6,25%1. Styret vil til enhver tid legge NKK´s Dogweb til grunn med hensyn til hvem som er eiere av avlshundene. Fra den 1/6-2022 gjelder også følgende: Valper av rasene engelsk bulldog og fransk bulldog som er født i Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 8 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 ledd bakover).
 1. Ved bruk av eventuell disposisjonserklæring som fritar de på DOGWEB angitte eiere for noen delaktighet i et kull, skal kopi av signert disposisjonserklæring være klubben i hende SENEST på parringstidspunktet.
 2. Hunder som benyttes i avl bør på parringstidspunktet være utstilt på en offisiell utstilling og bør ha oppnådd en premiegrad Excellent.
 3. En tispe skal ikke pares før tidligst ved fylte 20 måneder. Hvorvidt en tispe kan pare på to påfølgende løpetider, vil være avhenge av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, SKAL den ha minst ett års pause før neste valpekull fødes. Dersom keisersnitt blir nødvendig i fødselsforløpet, skal det alltid gå minst ett år før neste valpekull fødes. Dette gjelder også om alle valper skulle være dødfødte eller død før registrering.
 4. En tispe som har hatt to keisersnitt skal tas ut av avl. Dette gjelder også om alle valper skulle være dødfødte eller død før registrering. Hvis en tispe har hatt et keisersnitt bør oppdretter vurdere om tispen bør tas ut av avl.
 5. Matador avl må unngås. Ingen engelsk bulldog hannhund inkludert bruk av frossen sæd, bør2 i løpet av en 3-års periode3 ha mer enn 20 avkom etter seg. Ingen fransk bulldog hannhund inkludert bruk av frossen sæd bør2i løpet av en 3-års periode3 ha mer enn 35 avkom etter seg.
 6. Ved salg/overlatelse av hund, må man være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede han/henne både generelt som hundeeier og spesielle forhold som gjelder bulldogen. Valper bør ikke leveres før de er 8 uker. Punkt 2 over bør være på sjekklisten når en mulig valpekjøper vurderes.
 7. Ved alt salg eller overlatelse av hund bør det benytte skriftlige avtaler som er underskrevet og levert begge parter. Ved salg eller overlatelse av valp bør det vedlegges veterinærattest som ikke er eldre enn 1 uke.
 8. Det skal kun avles på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klubb eller i registre godkjent av NKK. Oppdretter skal ved salg av valper, snarest mulig registrere valpene i Norsk Kennel Klubb og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til avtale.
 9.  Oppdretter skal ikke overlate valp med skade og/eller sykdom til kjøper uten at det er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet og at det er angitt i kjøpsavtalen.
 10. Oppdretter skal ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser, gjøre kjøper uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale,eierforhold, osv.).
 11. Oppdretter skal for hvert kull fylle ut skjemaet «Egenmeldingsskjema for valpekull» og sende det til klubben seinest innen valpene er 10 uker gamle. Det er et krav om valper veies ved fødselen og at fødselsvektene inkluderes på «Egenmeldingsskjema for valpekull».
 12. Krav til kneledds undersøkelse, gjeldene både for Engelsk og Fransk bulldog.
Generelt gjelder at alle hunder som benyttes i avl skal ha kjent kneledds status på paringstidspunktet, dette gjelder både for norskeide og utenlandskeide hunder. Eneste unntak til dette kravet er ved bruk av frossen sæd fra døde hunder som døde før 26 august 2013 og for fremtiden fra døde utenlandskeide hunder hvor vedkomne land ikke hadde krav om patella attest på det tidspunkt hunden døde. Hvis en av hundene som skal pares har Grad 1 på ett eller begge ben, så skal partneren ha Grad 0.
Hunder med Grad 2 eller høyere på ett eller begge ben skal ikke benyttes i avl. Resultatet av patella status skal være klubben i hende senest innen valpene er 10 uker gamle. Undersøkelsen skal ikke foretas før foreldredyrene er minimum 12 måneder gammel. NB! Fra 01.07.17 er det et krav om at begge foreldredyrenes patella status SKAL være registrert i dogweb.
 1. Krav til hjerteauskultasjon (gjelder kun Engelsk Bulldog). Alle hunder som benyttes i avl skal på paringstidspunktet ha kjent hjerteauskultasjon som på paringstidspunktet ikke er eldre enn 24 måneder og første sjekk skal ikke foretas før hunden er minst 12 måneder gammel. Hunder som har GRAD 3 eller høyere skal ikke benyttes i avl. Hunder med GRAD 1 eller GRAD 2 kan benyttes i avl, men kun hvis partneren har GRAD 0. Hunder med grad 2 skal ha utvidet hjerteattest fra spesialist for godkjenning til bruk i avl. Frossen sperma brukt på GRAD 0 tispe unntas regelen. Ved undersøkelsen kan NBK’s skjema” Hjerteauskultasjon” benyttes og resultatet av undersøkelsen skal være klubben i hende senest innen valpene er 10 uker gamle (Se begrunnelse i Bekjentgjøring på web). Punkt 16 ble enstemmig vedtatt på årsmøtet på Bø 24.05.2019.  Hjerte attest ifm BOAS gradering er godkjent, så sant det er krysset av normal på skjemaet.
 2. Røntgen av rygg (gjelder kun Fransk Bulldog). Det anbefales at oppdrettere oghannhundeiere bør ta røntgen av ryggene på sine franske bulldoger før de brukes i avl. De bilder som er definert i avdeling Fransk sitt ryggprosjekt bør tas og disse bør tolkes i henhold til hva som er definert i nevnte ryggprosjekt. Oppdretter bør unngå og kombinerer avlsdyr som har samme type defekter/ab normaliteter i sammen område i ryggsøylen. Det anbefales videre at oppdrettere/hannhundeiere sender inn resultatene til klubben slik at tabellen som benyttes i ryggprosjektet kan oppdateres kontinuerlig.
 3. Krav om kjent urinsteinstatus- HUU DNA test (gjelder engelsk bulldog). For hunder som skal brukes i avl skal urinsteinstatus være kjent. HUU DNA test fra Laboklin eller ett av NKK sinegodkjente laboratorier skal benyttes. Testen kan tas fra valp er avdiet fra sin mor, tidligst 6 uker, men den MÅ være chipet. Resultatet av testen SKAL foreligge før parring finner  Hund med status Bærer (Carrier) eller Rammet (Affected) skal kun pares med status Fri (Clear). Ved bruk av utenlandske hannhunder er det også krav til kjent status hvis ikke tispa har status Fri (Clear) Ved bruk av frossen norsk sæd nedfryst etter 01.01.2016 er det krav om kjent status. Resultatet av testen skal være klubben i hende senest da valpene er 10 uker gamle. NB! Fra 01.07.17 krever NKK at begge foreldredyrenes HUU status SKAL være registrert i dogweb for å få registrert valper (gjelder engelsk bulldog).
 4. Det er krav om kjent BOAS status på alle avlsdyr ved parringstidspunktet. Det er kun gradering etter Cambridge modellen, RFGS, av sertifiserte veterinærer som er gyldig. Unntak: Bruk av utenlandske hunder fra land der BOAS gradering ikke er innført som standardisert helsetest basert på samme kriterier som i NKK. under forutsetning av at tispa har grad 0 eller grad 1. Bruk av frossen sæd fra døde hunder (som døde før kravet trådte i kraft, i Norge før 1/8-2022) vil også være unntak når tispa har grad 0 eller grad 1. BOAS grad 2 og 3 skal ikke brukes i avl. NB: Hvis avlsdyr med BOAS 3 blir brukt i avl, vil NKK pr i dag sette avlssperre på avkom ved registrering. BOAS graderingen er gyldig i 2 år. Fra 1/8-2022 vil det være registreringskrav for BOAS, grad 2 utelukkes fra avl f.o.m 1/8-2023 (Gjelder både fransk og engelsk). 
 5. DNA-test for Cystinuria (gjelder kun engelsk) Hunder som benyttes i avl bør ha kjent status.
 6. Kullkombinasjon skal meldes klubben før parring, for å sikre at klubbens helsekrav er oppfylt. Gjelder fra 1/1-2024. Frem til da, gjelder dagens regler om innmelding senest 14 dager før forventet termin.
 7.  Hunder bør før de brukes i avl ha blitt undersøkt for entopion, ektropion og feilstilte øyehår for å unngå å doble ved evt funn. Klubbens skjema for øyesjekk kan benyttea og link til skjema her: https://www.norskbulldogklubb.net/for-oppdrettere/skjema/oye-sjekk/

Skal man delta i konkurransen om årets mestvinnende bulldog, oppdretter eller veteran, må man stå som medlem i slutten av året. Poeng beregnes fra den datoen du melder deg inn. Melder man seg ut i løpet av året, bortfaller alle poeng for hund og oppdretter. Ellers er medlemskap i NBK en selvfølge for å få formidlet valper. Hunder kan ikke opparbeide poeng i kampen om årets mestvinnende hannhund, tispe, veteran eller oppdretter i perioden fra valpene er 10 uker til papirene er klubben i hende.

1En 6 generasjons stamtavle skal legges til grunn ved beregningen. For importer brukes de stamtavleopplysningene som måtte være tilgjengelige i 4-6 generasjons leddene.

2Med bruken av «bør» menes at om en hannhund har 19 eller færre avkom i den aktuelle 3-årsperiode så er det akseptabelt at hunden benyttes i ytterligere et kull selv om dette kan medføre at den får mer enn hhv 20 (EB) og 35 (FB) avkom etter seg i den aktuelle 3-årsperiode

3En «årsperiode» er definert fra 1/1 – 31/12, dvs hvis eksisterende år er 2013 så vil den aktuelle 3-årsperiode være fra og med 1/1-2011 til og med 31/12-2013.

 

Etiske retningslinjer ble sist revidert ved årsmøtet den 13/05-22

 

(Se og vedlagt PDF om du ønsker å laste ned de etiske retningslinjene): NBKs Etiske Retningslinjer sist revidert ved årsmøtet den 13.05.22

Du finner og en oversikt over NKK sine etiske grunnregler og retningslinjer på egen side her: https://www.norskbulldogklubb.net/klubben-2/nbk-lover/